وقتی که دیگر نبود 

من به بودنش نیازمند شدم

وقتی که دیگر رفت 

من به انتظار امدنش نشستم

وقتی که دیگر نمیتوانست مرا دوست بدارد 

من او را دوست داشتم

وقتی که او تمام کرد 

من شروع کردم

وقتی او تمام شد 

من اغاز شدم

و چه سخت است تنها متولد شدن 

مثل تنها زندگی کردن است 

مثل تنها مردن!

دسته ها :
X